skip to Main Content

LAWN TENNISCLUB ‘DE KAETELBER’ VENLO.

L.T.C. de Kaetelberg is opgericht op 8 december 1977.

Nadat voor het seizoen 1978 het aantal van 2 tennisbanen waren aangelegd kon gestart worden met tennissen, in de loop van dat seizoen werd baan 3 nog aangelegd en kon het ledental worden uitgebreid.

In de periode tussen seizoen 1978 en 1979 werd gestart met de bouw van een eigen clubhuis en juist voor de opening van het seizoen 1979 kon het nieuwe gebouw feestelijk worden geopend. Dit alles kon slechts worden gerealiseerd door de geweldige inzet van onze leden.

Omdat de wachtlijst steeds maar groeide werd in 1982 besloten om nog 2 tennisbanen aan te leggen, waardoor het ledental kon worden uitgebreid tot ruim 325. Ook zijn de banen voorzien van verlichting, waardoor het aantal leden verder kon groeien tot ruim 400.

In de loop van de jaren ontstond verdere behoefte het clubgebouw aan te passen en uit te breiden, er werd besloten om deze veranderingen voor het seizoen 2000 te realiseren. Inmiddels bestaat LTC de Kaetelberg 40 jaar.

Zowel bij al deze activiteiten als ook bij de barbediening en het onderhoud van de banen en gebouwen geldt hier het motto van LTC de Kaetelberg nl.:
Wat je zelf kunt doen moet je niet uitbesteden. Dit is niet alleen financieel erg gunstig, maar bevorderd ook de kameraadschap en saamhorigheid.

Back To Top
X